Dzień 487 – piszą, żeby pisać….

paź 1, 2012   //   przez Jacek   //   BLOG, Ogólne, Życie z SM  //  Możliwość komentowania Dzień 487 – piszą, żeby pisać…. została wyłączona

Moim zdaniem to kolejne pitu pitu jak u Barei „Trzydzieste plenum spółdzielni zenum”!

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie walki ze stwardnieniem rozsianym w Europie

Parlament Europejski, – uwzględniając art. 123 Regulaminu ,
A. mając na uwadze, że ok. 600 000 Europejczyków cierpi na stwardnienie rozsiane (SM), które jest najbardziej powszechną chorobą neurodegeneracyjną i główną przyczyną niewynikającej z wypadków niepełnosprawności u ludzi młodych;
B. mając na uwadze, że u większości osób SM jest diagnozowane w okresie rozkwitu ich aktywności zawodowej, i że prawie połowa przestaje pracować w ciągu trzech lat od diagnozy;
C. mając na uwadze, że w Europie mamy do czynienia z olbrzymimi rozbieżnościami w dostępie do leczenia modyfikującego przebieg choroby, które w ostatnich miesiącach jeszcze się nasiliły;
wzywa Komisję i Radę do:
zachęcania, w ramach programu „Horyzont 2020”, do bliższej współpracy naukowej i
badań porównawczych nad SM;
propagowania, w ramach procesu refleksji nad chorobami przewlekłymi, równego dostępu
do leczenia i elastycznej polityki zatrudnienia dla osób cierpiących na przewlekłe choroby neurologiczne, takie jak SM;
wzywa państwa członkowskie, aby:
zwiększały równy dostęp do opieki wysokiej jakości, np. dzięki korzystaniu z
potwierdzonych edukacyjnych narzędzi szkoleniowych (takich jak szkolenia zawodowe dla personelu pielęgniarskiego specjalizującego się w SM) w celu wyszkolenia, znormalizowania i porównywania specjalistycznych szkoleń dla personelu pielęgniarskiego;
wsparły europejski rejestr SM, zachęcając do zbierania danych pacjentów na poziomie krajowym;
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami sygnatariuszy, Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

Archiwum